top of page

ЧСОУ "Петко Р. Славейков"

Мисия на училището

 

Училище „Петко Р. Славейков" предлага качествено  и достъпно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база.Нашата цел е да издигнем следващото поколение лидери в сферите на образованието, политиката и бизнеса, на основата на християнска етика и духовни ценности, в контекста на партньорство с родителите и личния пример на преподавателите.

 

Всички ние активно се ангажираме с постигане на поставените цели чрез използването на интерактивни методи, гъвкавост в преподаването и активно взаимодействие помежду си. Всеки един от нас носи в себе си както възрожденския дух, така и модерния, прогресивен мироглед на нашия век, за да отговори адекватно и своевременно на предизвикателствата на съвременното ни общество.

                              

Екипът на училището зачита уникалността на всяко дете и се съобразява с неговите индивидуални дарби и потребности. Целият процес на  възпитание и образование на учениците включва усилията на всички, с ясното съзнание, че родителите са основно отговорни за израстването и личностното изграждане на децата. 

 

Дейността на училището е в съзвучие с християнската ценностна система, с изискването за лоялност към целта и мисията на училището от страна на всеки, участващ в него. 

bottom of page