top of page

 

Фондация ''Алтернатива- Алфа и Омега'' е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена и нестопанска организация, чийто приоритет е да се подобри българското образование чрез реализиране на алтернативни образователни проекти.

Фондацията е основана през 2002г. в гр.София от родители и екип специалисти с професионален опит в области като образование, психология, право, икономика, богословие.

Тя възниква в отговор на икономическата и политическа криза в България, започнала в началото на 90-те години, оказваща пагубно влияние във всички области на обществения живот, нанасяйки особени вреди на българската култура и духовни ценности. 

Още един важен фактор, който насърчава раждането на ‘’Алтернатива - Алфа и Омега ‘’ е дълбоката загриженост, споделена от родители, които виждат неспособността на училището в съвременна България да изпълни своята основна социална функция, като осигурява ефективно образование и възпитава ценности. Те споделят своите чувства на несигурност за бъдещето на децата си и липса на избор, в търсене на училища, където има сигурност, високи морални ценности,  добро  академично образование, както и такси, достъпни за средностатистическото българско семейство.  

Първи и основен проект на фондацията е създаване на частно общообразователно  училище  с цел осигуряване на висококачествено образование за своите ученици, както и да се създаде здрава духовна и културна среда, където децата да могат да израстват с високи морални ценности. 

Сърцето на образованието е образование на сърцето!

За нас

Мисия, история и цели

 

Други нейни цели са: да съдейства на обществото и държавата за осъществяване на социалната и образователната политика като създава, поддържа и развива частни образователни училища с висок морал и образователни стандарти с цел издигане на възпитателната и образователната роля на училището; да създава частни училища основани на християнските ценности и морал; да създава, внедрява и експериментира алтернативни методи на обучение; да направи частното образование по-достъпно за всички слоеве на обществото независимо от икономическия им статус; да повиши качеството на обучение в началното и средното образование в страната; да създава и утвърди атмосфера на дисциплина в новосъздадените от фондацията училища и категорично възпрепятства навлизането на пороци като ученическо насилие, употреба на наркотици, алкохол и други упойващи вещества; да създава нов модел на общуване между учителите и учениците като вмени задължение за индивидуален подход на първите спрямо всяко дете; да подпомага социално слаби семейства, които биха желали децата им да получат предлаганото от училищата на фондацията образование; да развива талантите на даровитите деца чрез извънкласни и извънучилищните занимания като кръжоци и „Клубове по интереси и таланти" и др.; подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, детски градини, старчески домове, бедни семейства и др.чрез училищните дейности; да утвърди модел на насърчаване активността на родителите в цялата училищна дейност. 

Фондацията постига своите цели чрез разработване на проекти за финансиране, създаване, поддържане и развитие на частни училища; организира регулярни срещи, семинари и конференци с педагози, които споделят ценностите и стандартите, съответстващи на целите на фондацията; консултира други физически и юридически лица в създаването на частни начални, основни и средни училища; организира културни мероприятия, свързани с набирането на средства за осъществяването на поставените цели.

bottom of page