top of page

за подкрепа на образователната интеграция на децата с увреждания

в ЧСОУ „Петко Р. Славейков”​

 

Цел: Да се създаде среда, осигуряваща подкрепа и развитие, както за образователното, така и за социалното пълноценно и ефективно включване  на  децата  със  специални образователни потребности (СОП) в училището.

 

1. Същност на проекта - подкрепа в обучението на деца със специфични увреждания

 

ЧСОУ ‘’Петко Р. Славейков’’ работи с деца с увреждания от 2006г.

В момента, в училището има единадесет деца със СОП, които се обучават заедно с другите деца в класовете.

Ежедневната ни директна работа с децата показва необходимостта от специално обособено място (стая), съобразено и отговарящо на техните потребности, което ще намали напрежението като цяло в класните стаи. 

Тази стая ще осигури възможност :

 

  • •    Да се индивидуализира обучението на децата с увреждания, да се работи гъвкаво с тях, в обособените кътове за допълнителна работа и стимулация; 

  • •    Центърът отговаря на потребностите да има обособена среда за намаляване на стреса у децата при пренатоварване от обучителните задачи в час. Има случаи, в резултат на интензивен учебен процес или моментно емоционално състояние на превъзбуда или умора, когато се налага децата да бъдат извеждани от класните стаи.

  • •    Центърът предоставя възможност учениците да сменят дейността, да си починат или да продължават да учат по друг  начин, без напрежение. След известно време, прекарано там, ще могат да се върнат и отново да бъдат включени в общите занимания с техните връстници.

 

2. Реализация на проекта - с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България

 

Проектът за Училищен ресурсен център е иновативна идея и спечели гранд на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

 

www.ngogrants.bg

www.eeagrants.org

 

Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е

Институт „Отворено общество” – София в партньорство с

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

 

 

Училищен ресурсен център

(специализирана стая)

 

Специализираната стая се намира на 3-ти етаж в сградата на  ПГЕБ ‘’Проф. Асен Златаров’’. Помещението ще бъде организирано в три различни зони (кътове) за работа с децата: релаксиращ, сензорен и за активно учене, оборудвани със специфични атрибути, съдействащи развитието на децата със СОП.

 

Зона за релакс

Ще осигурява възможност за почивка и намаляване на стреса от учебната дейност. Способността на децата със СОП да се концентрират е ниска, което предполага честа смяна на учебната дейност с друга.Това е трудно да се осъществи в класните стаи, където се работи с всички деца. За тази цел, релаксиращият кът има нужда от меки мебели за сядане, лягане, люлка (осигурява необходимото движение за аутисти), гумена топка и др.

 

Зона за сензорна стимулация

Тази част от стаята ще съдейства за опознаване на света чрез различни дейности, свързани с развиването на сетивните възприятия. Включва поставяне на различни текстилни материали по стените; различни видове светлини, които ще помогнатна децата да учат чрез преживяване, както и да опознават собствените си сетива и усещания.

 

Зона за активно учене

Тя ще допринесе за развитие на образователния потенциал на децата. Ще подкрепи обучението им чрез развиване на уменията им за концентрация, памет, внимание, логика, фина моторика.

English

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Алтернатива Алфа и Омега" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

bottom of page